Bảng giá dịch vụ Triệt lông vĩnh viễn New E-light

 

1 Mép 6 lần    5.000.000 VNĐ
2 Mép 1 lần       850.000 VNĐ
3 Mặt 6 lần    9.000.000 VNĐ
4 Mặt 1 lần    1.500.000 VNĐ
5 Nách 6 lần    5.800.000 VNĐ
6 Nách 1 lần       980.000 VNĐ
7 Toàn bộ tay 6 lần  11.500.000 VNĐ
8 Toàn bộ tay 1 lần    1.950.000 VNĐ
9 Nửa tay 6 lần    8.000.000 VNĐ
10 Nửa tay 1 lần    1.350.000 VNĐ
11 Nửa chân 6 lần  11.500.000 VNĐ
12 Nửa chân 1 lần    1.950.000 VNĐ
13 Toàn bộ chân 6 lần  16.000.000 VNĐ
14 Toàn bộ chân 1 lần    2.650.000 VNĐ
15 Bụng 6 lần  11.500.000 VNĐ
16 Bụng 1 lần    1.950.000 VNĐ
17 Viền Bikini 6 lần    7.000.000 VNĐ
18 Viền Bikini 1 lần    1.200.000 VNĐ
19 Vùng Bikini 6 lần    9.000.000 VNĐ
20 Vùng Bikini 1 lần    1.500.000 VNĐ
21 Lưng 6 lần  14.000.000 VNĐ
22 Lưng 1 lần    2.350.000 VNĐ

 

Speak Your Mind

*